WSZECHŚWIAT - THE UNIVERSE
PL: Nieskończona przestrzeń wielu miejsc i jednej linii czasu; wypełniona miriadami Barw wirującymi w poszukiwaniu kosmicznego orgazmu.

EN: Endless space of many places and one timeline; filled with miriads of Colours swirling in search of cosmic orgasm.
BARWA - COLOUR
PL: Świat ograniczony z zewnątrz choć nielimitowany wewnątrz, rozwijający się z zalążka konkretnej idei.

EN: World limited from outside but not from the inside, evolving from the ovule of a specific idea.
Encyklopedia uniwersum Indeks Barw - Universe encyclopedia Colour Index

Wizualizacje Barw - Colour's visualizations
CIAŁO NIEBIAŃSKIE - HEAVENLY BODY
PL: Kosmiczna istota, której fizyczna postać objawia się w formie planety lub gwiazdy.

EN: Cosmic entity which physical form shows itself as a planet or a star.
ASTRALNY - ASTRAL
PL: Świadomość Ciała Niebiańskiego (podczas snu i nienaruszonego) lub jej fizyczna reprezentacja po wybudzeniu i odseparowaniu od pierwotnego fizycznego ciała.

EN: Heavenly Body's consiousness (when in slumber and intact) or its physical representation when awoken and separated from its original physical body.
BIAŁE CIENIE - THE WHITE SHADOWS
PL: Kosmiczne istoty podróżujące przez Wszechświat; napotykając na swej drodze nowe miejsca, obserwują je, doświadczają ich i zapoznają się z nimi, by następnie ruszyć w dalszą drogę. Spotkawszy na swojej drodze Barwy, Białe Cienie postanowiły poznać każdą z nich oraz pomóc im w osiągnięciu perfekcji i wiecznego, żywego piękna. Dzięki temu odtrzymały one przydomek Białych Pasterzy.

EN: Cosmic entities traveling throughout the Universe; encountering on their way new places, they observe them, experience them and know them, to then move on. When the White Shadows encountered on their way the Colours, they have decided to know them all and help them to reach perfection, as well as eternal vivid beauty. Thanks to that they have received an agnomen - the White Shepherds.