O PROJEKCIE IMAUNIMANSE
ABOUT THE IMAUNIMANSE PROJECT
Objaśnienie nazwy


Człowiek, który swoją wyobraźnią stworzył wszechświat.

IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
Przekaz mojej twórczości


Bądź prawdziwy i otwarty. Nie obawiaj się czuć. Unikaj wierzeń, przesądów i urojeń. Zawsze poszukuj prawdy.
Pojęcie sztuki w mojej twórczości


Uczucie towarzyszące procesowi tworzenia, lub uczucie wywołane odbiorem efektów tego procesu.
Objaśnienie logo IMAUNIMANSE


Symbole Słońca i Księżyca połączone w Zaćmieniu, które w tym samym czasie wznosi się i chowa za Horyzontem, symbolizują trzy silne emocje towarzyszące mi przez całe życie: nadzieję, melancholię i strach.
Name explanation


The human who created the universe with his imagination.

IMAGINATION + UNIVERSE + HUMAN = IMAUNIMANSE
The message of my creation


Be true and open. Don't be afraid to feel. Avoid beliefs, superstitions and delusions. Always seek the truth.
The concept of art in my creation


The feeling that accompanies the process of creation, or the feeling caused by reception of the effects of that process.
Explanation of the logo IMAUNIMANSE


Symbols of the Sun and the Moon combined in the Eclipse rising and hiding at the same time behind the Horizon symbolizes three strong feelings which assists me through my whole life: hope, melancholy and fear.
OSTATNIA AKTYWNOŚĆ
LATEST ACTIVITY
Angielska publikacja literacka: Zbiór wierszy


25.03.2019 Eleven Poems
Angielska publikacja literacka: Album tekstów piosenek


23.03.2019 I Can't Promise You Anything
Angielska publikacja literacka: Książka


22.03.2019 From Roots
English literary publication: Collection of poems


25.03.2019 Eleven Poems
English literary publication: Song lyrics album


23.03.2019 I Can't Promise You Anything
English literary publication: Book


22.03.2019 From Roots